AVG Privacyverklaring


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Dit raakt iedere organisatie of vereniging, dus ook onze kerk.

Wij gaan bewust en zorgvuldig om met persoonsgegevens en de privacy van onze leden en bezoekers. Hierbij regelen wij deze zaken op een concrete en transparante manier.

Het is belangrijk dat iedereen die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt. Om ons privacy-beleid zorgvuldig te structureren, is binnen De Achthoek een AVG-commissie aangesteld.

De commissie bestaat uit de scriba en de drie voorzitters (Kerkenraad, Diaconie en College van Kerkrentmeesters).

Ons belangrijkste uitgangspunt is dat we kerk willen zijn voor iedereen. Het 'samen kerk' principe houden we zoveel mogelijk vast. We zijn een hechte kerkgemeenschap waarin uitwisseling van gegevens als 'lief en leed' een belangrijk onderdeel vormt. Hoewel we dit standpunt vasthouden, ontkomen we er niet aan om enkele zaken scherper te stellen.

Privacy heeft onze volle aandacht. Wij zijn actief bezig met de AVG en zoeken daarbij steeds naar de beste balans tussen een goede privacy en 'samen kerk' zijn.

De AVG commissie,
Janneke Robbertsen
Sjoerd de Vries
Roel-Peter Bakker
Henk Hazeleger

Aangepaste privacyverklaring in verband met camerabeelden (november 2021)
Uit terugkoppeling van vele gemeenteleden en na overleg met de werkgroep Eredienst is besloten onze privacyverklaring aan te passen. Het gaat hierbij om de uitzendingen van onze kerkdiensten op Kerkdienst Gemist. We hadden in ons privacyreglement geregeld dat kerkbezoekers bij binnenkomst en het verlaten van de kerk niet in beeld gebracht zouden worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit niet de wens is van onze gemeente. Er is nu geregeld dat tijdens al onze kerkdiensten bezoekers in beeld gebracht mogen worden. Dit zal op subtiele wijze gebeuren met overzichtsbeelden en niet met close-up beelden. Kerkbezoekers die niet in beeld willen komen, kunnen plaatsnemen op de achterste vijf banken van het kerkgebouw.


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof