Kerkelijke organisatie van De Achthoek


Diverse maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen decennia maakten het voor De Achthoek noodzakelijk om op een meer pragmatische en transparante wijze het kerkenwerk te organiseren. De tijd dat de werklast bij een kleine groep betrokken leden ligt is niet meer verantwoord, als het gaat om de continuïteit van het kerkenwerk.

Daarnaast is de vraag naar pluriformiteit en vernieuwing in beleving van ons geloof sterk toegenomen.
Dit vraagt om meer vanuit de gemeenschap van de kerk samen te werken en te bouwen.

Diverse aanpassingen in de kerkorde van de PKN hebben ruimte gegeven aan de invulling van bovenstaande vraagstukken. De Visienota van de PKN ‘Kerk 2025’ is tevens een belangrijke bron geweest van waaruit de huidige samenwerking binnen De Achthoek gestalte heeft gekregen.

De organisatie structuur/ samenwerking sluit aan bij het beleidsplan 2020-2025 van De Achthoek. Deze is gepresenteerd aan de gemeente en akkoord bevonden.

Belangrijke uitgangspunten van de structuur:
  •  Samen geloven
  •  Samen leven
  •  Samen zijn

Schematisch kan dit als volgt worden weergeven:

De verschillende werkgroepen vormen de basis van het kerkenwerk. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de leden van het moderamen. De kerkenraad houdt zich bezig met het stimuleren van de uitvoering van het beleid en het nemen van beslissingen rekening houdend met de kerkorde van de PKN. In de kerkenraad zijn alle werkgroepen vertegenwoordigd.

De organisatie van De Achthoek is opgebouwd uit de volgende bouwstenen.

Werkgroepen:

Toerusting (activiteiten)

Diaconie (noodhulp)

Pastoraat (aandacht voor gemeenteleden, omzien naar elkaar)

Missionair (contact met niet-kerkgangers) 

Voorwaardenscheppende bouwstenen:

Kerkenraad en Moderamen (kerkelijke organisatie)

Beheer (gebouw en middelen)


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof